در این روش لوله ها در ابتدا چربی گیری و زنگ زدایی می شود و در وان محلول فلاکس (محلولی است شامل کلرور روی ، نشادر و آب ) آغشته شده. محلول فلاکس امکان نفوذ هر چه بهتر فلز روی در سطوح فولادی را فراهم می سازد. سپس سطوح لوله های فولادی را با دمای 120 درجه سانتیگراد خشک و بعد وارد حوضچه های پر شده از فلز مذاب روی می کنند و در دمای 480 درجه سانتی گراد به مدت یک دقیقه در داخل حوضچه غوطه ور می کنند و بلا فاصله از حوضچه خارج میگردد و توسط دمش بخار و هوا فلز روی اضافه آغشته شده بر روی سطح لوله فولادی پاک سازی می گردد و جهت جلوگیری از تشکیل شدن آلیاژ فلز روی و آهن به داخل آب سرد فرو برده می شوند. گالوانیزاسیون به روش غوطه وری گرم به زبان ساده یک پوشش است که در آهن یا فولادی که از نظر ترکیب و طراحی مناسب برای گالوانیزه است توسط فروبردن در وان مذاب روی تشکیل می‌گردد. این روش برای قطعات فولادی نظیر سیم و مفتول، اتصالات فولادی و لوله ها کاربرد فراوانی دارد . (عکس28)مقاله  : گالوانیزه گرم