بسته بندی و انبارداری

محصولات گالوانیزه شده باید به نحوی انبار شوند که هوا از میان قطعات جریان داشته باشد (شکل 1 و 2). بعلاوه، اجزا باید جدا از هم بسته بندی شوند؛ در غیر این صورت احتمال بروز شوره سفید افزایش می یابد. با خودداری از انبار کردن قطعات تازه گالوانیزه شده روی هم در مکان مرطوب، در معرض بارش مستقیم باران و برف، و برقراری تهویه مناسب در اطراف سطوح گالوانیزه شده می توان از بروز این عیب جلوگیری نمود.

با رعایت نکات زیر می توان از بروز این عیب در پوشش گالوانیزه جلوگیری نمود:

1- محصولات گالوانیزه شده را به نحوی انبار کنید که هوا در میان قطعات جریان داشته باشد.

2- در انبارش طولانی مدت قطعات داخل کیسه، درب کیسه ها را باز بگذارید.

3- قطعات را جدا از هم و در داخل کانتینرهای عاری از رطوبت بسته بندی کنید.

4- از انبار کردن قطعات گالوانیزه شده روی هم در مکان مرطوب، و در معرض بارش مستقیم باران و برف خودداری کنید.

لازم به ذکر است که حتی در صورت بروز شوره ناشی از انبارش نادرست، با گذشت زمان و قرارگیری قطعات در مجاورت هوا حین کاربری، محصولات ناشی از شوره از بین رفته و پوشش گالوانیزه ظاهری یکنواخت خواهد گرفت؛ هر چند که این پدیده ممکن است ماه ها طول بکشد. شکل 3 شمایی از انبارش صحیح قطعات گالوانیزه شده را نشان می دهد.

جهت کسب جزئیات بیشتر در این زمینه به وب سایت انجمن گالوانیزه کاران آمریکا مراجعه فرمایید.